Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Klinika ortodontyczna
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
Sierpień 9, 2019

Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem musi wykazać w trakcie rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest również potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zatrudnić doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, lecz może także powstać w formie zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Zasadnicza jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W sferze porozumienia prawnik może dołączyć dopełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, lecz niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko ma różne miejsca pobytu i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie mogą przygotować wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych przypadkach można starać się o całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu