Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia
Październik 28, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu niezbędne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.