Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Opieka nad dzieckiem – Rozwód
Sierpień 7, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Firma ogrodnicza Toruń
Sierpień 15, 2019

Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic działki

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, opracowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości i miejsca położenia elementów planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z zaświadczeniem o jednakowości projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń